ΙΝΒΙΣ – Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

ΙΝΒΙΣ

Το ΙΝ.ΒΙ.Σ. αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο με εστίαση σε τεχνολογίες αιχμής εφαρμόσιμες στο βιομηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, με τελικό ζητούμενο την καινοτομία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιομηχανίας.

1